design by crow, © 2018
min. res.: 1024x768

Projekty

Ponúkame spracovanie ŽoNFP, resp. projektov najmä podľa nasledovných operačných programov:

Program rozvoja vidieka;

Operačný program Kvalita životného prostredia;

Operačný program Výskum a inovácie.


Okrem toho aj projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, ako napr. aktivity v rámci BAROSS – TERV a pod.

Sme pripravení na spracovanie veľmi podrobných podnikových analýz a štúdií uskutočniteľnosti aj náročnejších projektov, ako napr. v rámci výzvy č. 32/PRV/2018, pre opatrenie 16 – Spolupráca, Podopatrenie 16.4 - Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

Do spracovania podnikových analýz a štúdií uskutočniteľnosti zapojíme aj skúsených externých odborníkov podľa potreby aj z akademickej obce, v rozsahu podľa náročnosti týchto štúdií, resp. požiadaviek objednávateľov. Cenovú ponuku pripravíme po konzultácii s objednávateľom projektov a štúdií šité na mieru v závislosti na rozsahu objednaných služieb.

Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: +421 905 325 669
e-mail: