design by crow, © 2018
min. res.: 1024x768

Monitoring podporných možností

Táto služba zabezpečuje, aby objednávateľ vždy mal čerstvé informácie súvisiace s čerpaním nenávratných finančných prostriedkov. Týkajú sa najmä možností čerpania dotácií podľa opatrení popísaných v materiáloch:

1. Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

2. Integrovaný regionálny operačný program Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

3. Ďalšie podporné programy platné na území Slovenskej republiky pre podnikateľov a obce.


Od začiatku septembra 2018 ponúkame záujemcom služby spôsobom vyhľadávania možností podpôr na konkrétny podnikateľský – investičný zámer a/alebo rozvojový program podnikov, prípadne obcí. Záujemcovia budú môcť objednávať si u nás prieskum podporných možností na rozvoj svojho podniku v rôznych oblastiach podnikania na priloženom formulári objednávky.

Objednávku možno vyplniť v počítači, následne vytlačiť, potvrdiť s podnikovým podpisom so štatutárom objednávateľa naskenovované  zaslať na našu e-mailovú adresu: varju@varju.sk alebo s poštovou listovou zásielkou na adresu: Varju Consulting s.r.o., Školská 20, 945 04 Komárno Nová Stráž.

Naša cenová ponuka za jeden prieskum je 50,00 EUR bez DPH (sme platca DPH). Prieskum podporných možností vykonáme a doručíme objednávateľovi do 5 pracovných dní od úhrady faktúry podľa uvedenej cenovej ponuky.

V prípade, ak následne po vykonanom prieskume sa dohodne aj na príprave Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), resp. projektu s našou organizáciou, cena za prieskum sa zohľadní v cene za spracovanie ŽoNFP, resp. projektu.

Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: +421 905 325 669
e-mail: