Správy

August 2016

Na www.mpsr.sk bola zverejnená nasledovná správa:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl

12-08-2016

- Nová výzva na zvýšenie kapacít materských škôl v objeme desiatok miliónov eur
- Predchádzajúcu výzvu z januára 2016 nebolo možné financovať


Bratislava, 12. august 2016 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vydá na jeseň novú výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl. Výzve s rovnakým zameraním, vydanej v januári 2016, totiž nepredchádzala výzva na projektové zámery, ktorá je nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok by tak nebolo možné financovať a výzva preto musela byť zrušená. O žiadosť o nenávratný finančný príspevok pritom za pol roka požiadala len jediná obec.

Nová výzva zameraná na zvýšenie kapacít materských škôl na Slovensku v objeme desiatok miliónov eur bude realizovaná v spolupráci so samosprávnymi krajmi dvojkolovým systémom. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok totiž musí predchádzať projektový zámer, čo výzva z januára nespĺňala. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok, zriaďovatelia materských škôl, budú musieť v rámci novej výzvy najprv predložiť projektové zámery samosprávnym krajom, ktoré vydajú hodnotiace správy jednotlivých zámerov a odporučia ich do druhého kola.

Ministerstvo plánuje vydať novú výzvu na jeseň. MPRV SR preto odporúča potenciálnym žiadateľom, aby sledovali stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O vydaní novej výzvy bude ministerstvo informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Predpokladané trvanie výzvy bude 6 mesiacov.

***

Na www.apa.sk bola 9. augusta 2016 zverejnená nasledovná správa:

Európska komisia nezastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

08-08-2016

- MPRV SR a PPA odvrátili hrozbu zastavenia financovania PRV 2014–2020 predstavením plánu transparentnosti a prísnych kontrol oprávnenosti výdavkov
- PPA začne detailné kontroly stoviek zazmluvnených projektov PRV SR 2014-2020

Bratislava/Brusel, 8. august 2016 – Európska komisia Slovenskej republike nepozastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Počas rokovaní v Bruseli sa na tom dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Európskej komisie (EK) a Auditu Európskej komisie. Implementácia Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v minulých rokoch vyvolala na strane prijímateľov a Európskej komisie znepokojenie. Výhradami EK boli transparentnosť hodnotenia projektov a nerovnomerné čerpanie prostriedkov počas celého programovacieho obdobia. Z objemu Programu rozvoja vidieka 1,2 miliardy euro na roky 2014 – 2020 bolo totiž už za prvé dva roky programu, do konca marca 2016, alokovaných v rámci výziev až 85 % prostriedkov, čiže jedna miliarda eur. EK preto začala zvažovať pozastavenie financovania PRV a zastavenia kontrahovania projektov.

MPRV SR a PPA preto predstavili EK opatrenia na riešenie situácie k výhradám, ktoré komisia vzniesla počas rokovania pred Monitorovacím výborom PRV SR 2014 - 2020. „Naše návrhy transparentných procesov a prísne overovanie hospodárnosti vynakladania prostriedkami zástupcovia Európskej komisie privítali. Nedošlo tak a ani nedochádza k spochybneniu samotného Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Práve plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov, ktorý predstavila PPA presvedčil EK o nepozastavení financovania prostriedkov a kontrahovania v rámci programu pre Slovensko.

PPA spustí dôkladné overovanie postupu verejného obstarávania na strane prijímateľov, kontroly oprávnenosti výdavkov a hospodárnosti ich vynakladania, pričom bude realizovať prísnu kontrolu žiadostí o platbu a preverovať opatrenia a výzvy. Kontroly tak čakajú stovky zazmluvnených projektov. Následne Európska komisia vykoná na jeseň 2016 audit na pôde PPA, ktorý overí aj realizáciu nasadených opatrení. Vzhľadom na vyťaženie súvisiace s nasadzovaním opatrení a kontrol, predpokladá PPA vydanie ďalších výziev PRV až v budúcom roku.

August - september 2015

14.09.2015 - PPA na www.apa.sk zverejnila výzvu - Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (Viď časť monitoring výziev).

10.09.2015 – PPA na www.apa.sk zverejnila výzvu - doplnenie - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde (Viď časť monitoring výziev).

Júl 2015

15. júla 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila očakávanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

03. júla 2015 na www.op-kzp.sk bola zverejnená výzva OPKZP-PO1-SC121/122-2015 - kanalizácia, ČOV a vodovody (Viď časť monitoring výziev)

Jún 2015

29. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila ďalšiu (novú) výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov í z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

PPA dňa 29. júna 2015 na www.apa.sk opätovne zverejnila niektoré výzvy z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

19. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podporu na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

12. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poľnohospodárskych podnikateľov z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu platí pre všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy. Rozsah činností:

1. Špeciálna rastlinná výroba,
2. Živočíšna výroba
3. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
4. Zlepšenie odbytu
5. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
5. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
6. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
7. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
8. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov

12. júna 2015 bola zverejnená výzva na ochranu ovzdušia.

10. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/2016.

*****

Máj 2015

V mesiaci máj PPA vyhlásila 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2015 – projektové podpory (Viď monitoring výziev)

*****

Apríl 2015

Dňa 30. Apríla 2015 bol zverejnený dokument na www.apa.sk PP/Aktuality. Tento rozsiahli dokument s 5 prílohami s celkovým rozsahom takmer 400 strán patrí medzi najdôležitejšie pre potenciálnych žiadateľov o projektové podpory. Dávame do pozornosti najmä prílohu č. 2 tejto "Príručky...", kde sú uvedené kritéria na bodové hodnotenie podľa jednotlivých opatrení. Ako príklad bodového hodnotenia projektov v programe Mladý farmár sme umiestnili v časti Poradenstvo našej domovskej stránky.

Ide o nasledovné oznámenie:

PPA oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020, verziu 01, účinnú od 01.05.2015 (ďalej len "Príručka"). Príručka bola vypracovaná na základe ustanovení časti 2.4. platného Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

PPA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, pre Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí číslo výzvy:
2015/PRV/37, zverejnené 29.04.2015 na www.apa.sk

PPA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013, pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem Číslo výzvy:
2015/PRV/36, zverejnené 22.04.2015 na www.apa.sk

*****

Marec 2015

Pokračujeme v poradenstve pre oblasť „Krížové plnenie“. V rámci toho pre predpisové vedenie evidencie hnojenia a aplikácie prípravkov na ochranu rastlín (POR).

V rámci poradenstva využívame:

1. Softvér spoločnosti SKEAGIS, s.r.o.

2. Systém súboru excelových tabuliek:
- pre povinnú evidenciu hnojenia vrátane výkazu bilancie živín v pôde a koncoročného hlásenia pre ÚKSÚP,
- pre povinnú evidenciu aplikácie POR vrátane koncoročného hlásenia pre ÚKSÚP.


Upozorňujeme záujemcov o podporu podľa PRV:
  • Od 1. marca 2015 je povinné vykonať verejné obstarávanie pre všetky podlimitné zákazky nad 1000,- € bežne dostupné na trhu v Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) aj pre osoby podľa § 7, ods. 1 (podpora viac ako 50% z verejných zdrojov) Zákona č. 25/2006, o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov (ZVO). Pre ostatných podľa ZVO je možné používať EKS. Podrobnosti nájdete na www.eks.sk alebo u nás.
  • Verejné obstarávanie (VO) možno uskutočniť už v súčasnosti, teda pred výzvou na predkladanie ŽoNFP. Navrhujeme to najmä pre tých podnikateľov, ktorí plánujú investovať do stavieb aby začali s prípravou stavebnej projektovej dokumentácie, vybavovaním stavebných povolení a začali s procesom VO.
Ukončili sme organizáciu skupinových odborných konzultácií. Po zverejnení PRV a IROP a ďalších dokumentov sme začali individuálne rokovania s našimi zákazníkmi a na základe zmluvy o dielo pripravujeme:
  • Štúdie uskutočniteľnosti projektov, včítane finančných analýz.
  • Osobitné poradenstvo pre poľnohospodárov, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik.
  • Prípravu na verejné obstarávanie (VO).
Bol zverejnený na web: www.apa.sk a www.mpsr.sk
"Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2015 (PRV)"
"Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (IROP)"


Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: 035/785 2230, fax: 035/785 2232, mobil: +421 905 325 669
e-mail: