Správy

August - september 2015

14.09.2015 - PPA na www.apa.sk zverejnila výzvu - Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (Viď časť monitoring výziev).

10.09.2015 – PPA na www.apa.sk zverejnila výzvu - doplnenie - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde (Viď časť monitoring výziev).

Júl 2015

15. júla 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila očakávanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

03. júla 2015 na www.op-kzp.sk bola zverejnená výzva OPKZP-PO1-SC121/122-2015 - kanalizácia, ČOV a vodovody (Viď časť monitoring výziev)

Jún 2015

29. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila ďalšiu (novú) výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov í z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

PPA dňa 29. júna 2015 na www.apa.sk opätovne zverejnila niektoré výzvy z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

19. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podporu na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

12. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poľnohospodárskych podnikateľov z PRV SR 2014–2020. (Viď časť monitoring výziev)

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu platí pre všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy. Rozsah činností:

1. Špeciálna rastlinná výroba,
2. Živočíšna výroba
3. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
4. Zlepšenie odbytu
5. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
5. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
6. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
7. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
8. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov

12. júna 2015 bola zverejnená výzva na ochranu ovzdušia.

10. júna 2015 PPA na www.apa.sk zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/2016.

*****

Máj 2015

V mesiaci máj PPA vyhlásila 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2015 – projektové podpory (Viď monitoring výziev)

*****

Apríl 2015

Dňa 30. Apríla 2015 bol zverejnený dokument na www.apa.sk PP/Aktuality. Tento rozsiahli dokument s 5 prílohami s celkovým rozsahom takmer 400 strán patrí medzi najdôležitejšie pre potenciálnych žiadateľov o projektové podpory. Dávame do pozornosti najmä prílohu č. 2 tejto "Príručky...", kde sú uvedené kritéria na bodové hodnotenie podľa jednotlivých opatrení. Ako príklad bodového hodnotenia projektov v programe Mladý farmár sme umiestnili v časti Poradenstvo našej domovskej stránky.

Ide o nasledovné oznámenie:

PPA oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020, verziu 01, účinnú od 01.05.2015 (ďalej len "Príručka"). Príručka bola vypracovaná na základe ustanovení časti 2.4. platného Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020.

PPA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, pre Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí číslo výzvy:
2015/PRV/37, zverejnené 29.04.2015 na www.apa.sk

PPA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013, pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem Číslo výzvy:
2015/PRV/36, zverejnené 22.04.2015 na www.apa.sk

*****

Marec 2015

Pokračujeme v poradenstve pre oblasť „Krížové plnenie“. V rámci toho pre predpisové vedenie evidencie hnojenia a aplikácie prípravkov na ochranu rastlín (POR).

V rámci poradenstva využívame:

1. Softvér spoločnosti SKEAGIS, s.r.o.

2. Systém súboru excelových tabuliek:
- pre povinnú evidenciu hnojenia vrátane výkazu bilancie živín v pôde a koncoročného hlásenia pre ÚKSÚP,
- pre povinnú evidenciu aplikácie POR vrátane koncoročného hlásenia pre ÚKSÚP.


Upozorňujeme záujemcov o podporu podľa PRV:
  • Od 1. marca 2015 je povinné vykonať verejné obstarávanie pre všetky podlimitné zákazky nad 1000,- € bežne dostupné na trhu v Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) aj pre osoby podľa § 7, ods. 1 (podpora viac ako 50% z verejných zdrojov) Zákona č. 25/2006, o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov (ZVO). Pre ostatných podľa ZVO je možné používať EKS. Podrobnosti nájdete na www.eks.sk alebo u nás.
  • Verejné obstarávanie (VO) možno uskutočniť už v súčasnosti, teda pred výzvou na predkladanie ŽoNFP. Navrhujeme to najmä pre tých podnikateľov, ktorí plánujú investovať do stavieb aby začali s prípravou stavebnej projektovej dokumentácie, vybavovaním stavebných povolení a začali s procesom VO.
Ukončili sme organizáciu skupinových odborných konzultácií. Po zverejnení PRV a IROP a ďalších dokumentov sme začali individuálne rokovania s našimi zákazníkmi a na základe zmluvy o dielo pripravujeme:
  • Štúdie uskutočniteľnosti projektov, včítane finančných analýz.
  • Osobitné poradenstvo pre poľnohospodárov, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik.
  • Prípravu na verejné obstarávanie (VO).
Bol zverejnený na web: www.apa.sk a www.mpsr.sk
"Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2015 (PRV)"
"Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (IROP)"


Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: 035/785 2230, fax: 035/785 2232, mobil: +421 905 325 669
e-mail: